Tìm Kiếm Trong Miền Yêu Thích Của Bạn

Để tìm kiếm trong một miền có một số tùy chọn. Tùy chọn đầu tiên là nhấp vào trường tên miền, sau đó nhập hoặc dán tên miền yêu thích của bạn.

Bây giờ khi nhấp vào tìm kiếm, nó sẽ tìm kiếm trong miền đó.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các toán tử tìm kiếm giống với Microsoft Bing và Google

thí dụ

site:twitter.com

Tìm Kiếm Trên Internet

Tìm Kiếm Bên Trong Một Trang Web

Quảng Bá Trang Web Của Bạn

Toán Tử Tìm Kiếm

ẩn Quảng Cáo

Riêng Tư

Trong Khoảng

Tiếp Xúc

Hiến Tặng

v0.18.2.2 tìm kiếm - SSL - © 2016-2021 Flaru